Zaznacz stronę

SP-106 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel i program studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w zakresie Human Resources (HR),która będzie z pasją i zaangażowaniem realizowała zadania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, poprzez:

 • wykształcenie umiejętności aktywnego, samodzielnego i kreatywnego zarządzania personelem – kultury organizacji
 • nabycie wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod oddziaływania na zatrudnionych
 • nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie zarządzania potencjałem intelektualnym i czasem
 • projektowanie działań w zakresie rekrutacji
 • wymiana doświadczeń w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • zdobycie wiedzy w zakresie: budowy modeli kompetencyjnych – badań kompetencji pracowników, wpływu HR na budowanie wizerunku firmy czy rozwiązywania konfliktów.
Uczestnicy

Studia są skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi: dyrektorów i kierowników chcących wzmocnić politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwie, menedżerów wyższego szczebla oraz innych pracowników, poszukujących wiedzy i narzędzi pozwalających poprawiać efektywność pracy, a także dla wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesem pozyskiwania, wyboru, motywowania i oceny pracowników. Zaznajomi się również z zasadami negocjacji, budowania i kierowania zespołami ludzkimi, prawem pracy oraz aspektami etyki i psychologii w działaniach Human Resources Management (HRM).

KOSZT

1.400 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

3 + 1 =