Zaznacz stronę

SP-108 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Cel i program studiów

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Program studiów obejmuje w pełni wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ogłoszone w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Program studiów jest dostosowany do zmieniających się przepisowi norm prawnych. Pozwala on na przygotowanie się do wykonywania zawodu, a w szczególności ubiegania się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości. Uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu studiów podyplomowych oraz po odbyciu praktyki zawodowej. Uczelnia oferuje możliwość odbycia praktyki zawodowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomościami.

Uczestnicy

Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników służb komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych, zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, a także do wszystkich chętnych, chcących zdobyć licencję w tym zakresie i pełnić funkcję zarządcy nieruchomości. Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem w zakresie różnych specjalności i z różnym stażem zawodowym.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwenci będą przygotowani do podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji, w tym bieżącego administrowania nieruchomościami. Ukończenie studiów podyplomowych otwiera szansę na uzyskanie państwowej licencji zawodowej w zakresie zarządcy nieruchomości, nadanej w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

KOSZT

1.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

6 + 3 =