Zaznacz stronę

SP-112 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA: JAKOŚĆ (ISO 9001), ŚRODOWISKO (ISO 14001, EMAS), BHP (PN-N-18001, OHSAS)

Cel i program studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania środowiskiem (ISO 14001 oraz EMAS), zarządzania jakością (ISO 9001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N-18001 oraz OHSAS) w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych. Wdrożenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ) obejmuje swym zakresem wszystkie aspekty działalności biznesowej i administracyjnej, istotne dla realizacji celów strategicznych: wzrostu konkurencyjności rynkowej przedsię­biorstw i innych instytucji, poprawy wizerunku, systemowego podejścia do działań firmy poprzez wprowadzanie jasnych procedur i instrukcji postępowania, obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji poprzez racjonalne gospodarowanie energią, wodą i innymi surowcami, analizy i doskonalenia procesów oraz wyrobów, lepszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej, efektywniejszego zarządzania działaniami firmy. Uczestnicy poznają także m.in. narzędzia i techniki doskonalenia systemu zarządzania.

Uczestnicy

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych i administracji państwowej, w których jest wdrożony, lub w których planowane jest wdrożenie systemu wg normy ISO 9001, ISO 14001 lub wg rozporządzenia EMAS, PN-N-18001 lub OHSAS, a także dla absolwentów szkół wyższych.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów będzie profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji specjalisty, auditora i/lub pełnomocnika w zakresie ZSZ, a szczególnie w zakresie międzynarodowych norm i standardów z zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001, EMAS) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001, OHSAS). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu specjalisty ds. ZSZ. Dodatkowo istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu, po zdaniu, którego uczestnicy otrzymują CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA, wystawiony przez renomowaną jednostkę certyfikującą.
Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny oraz praktyczny, uwzględniający podstawowe aspekty prawne, ekonomiczne, ekologiczne, etyczne, techniczne, itp. Program obejmuje podstawowe wymogi:

 • zawarte w międzynarodowych normach ISO 9001, ISO 14001, EMAS, PN-N-18001, OHSAS, PN-EN ISO 19011, PN-N-18011, itp.
 • potrzebne na stanowisku Auditora Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • konieczne do wdrożenia systemu zarządzania ds. jakości i/lub środowiska, i/lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy otrzymują skrypty autorskie, rozszerzone konspekty zajęć, materiały do ćwiczeń, warsztatów, itp.

KOSZT

1.800 zł za semestr

Opłata egzaminacyjna na Auditora Wewnętrznego ZSZ wynosi 75 zł

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

15 + 5 =